Numerikus módszerek

Innen: TételWiki

Differenciálegyenlet-megoldó módszerek

A differenciálegyenlet-megoldó numerikus módszereknek alapvetően két különböző csoportjük van, az explicit és implicit módszerek. Mindkét esetben arra keressük a választ, hogyha ismert a rendszer állapota egy t_n\, időpontban, valamint tetszőleges t\,-re elő tudjuk állítani a deriváltakat, akkor mi a lehető legjobb becslés a rendszer jellemzőire (változóira) egy t_n + \Delta t\, időpontban.

Explicit módszerek

Az explicit módszerek egy zártan kiértékelhető (értsd: behelyettesítesz és kész) alakot adnak az t_n + \Delta t\,-beli értékekre egy, vagy néhány korábbi pontban ismert állapotokból, valamint az ott ismert deriváltakból.

Euler-módszer

A legegyszerűbb egylépéses módszer. Az y(x=0)=y0 kezdőfeltétellel megadott, y’=f(x,y) diffegyenlet megoldása esetén az Euler lépés alakja (Taylor-sorfejtés első két tagja): y_(n+1)=y_n+h*f(x_n,y_n)

Euler-módszer

Hibája: Taylor-sorfejtést tovább írjuk, a különbség O(h^2) lesz. Használata nem javasolt, mert a hibák hamar felösszegződnek, a megoldás „felrobban”. Ennek elkerülésére érdemes lehet használni az implicit Euler-módszert: y_(n+1)=y_n+h*f(x_{n+1},y_{n+1}). Ez nagy h értékekre is stabil marad.

Runge-Kutta módszer

Miért használjuk? Mert sokkal pontosabb, mint az Euler-módszer.

Másodrendű RK (vagy midpoint method - középponti módszer)
k_1=h\,f(x_n,y_n)\,
k_2=h\,f \left ( x_n+\frac{1}{2} h,y_n+\frac{1}{2} k_1 \right ) \,
y_{n+1}=y_n+k_2+O(h^3)\,

RK2.png

Ez a módszer tehát harmadrendig pontos. Általánosan az n-ed rendű RK-nak O(h^{n+1}) hibája van.

Negyedrendű RK
k_1=h\,f(x_n,y_n)\,
k_2=h\,f \left ( x_n+\frac{1}{2} h,y_n+\frac{1}{2} k_1 \right ) \,
k_3=h\,f \left ( x_n+\frac{1}{2} h,y_n+\frac{1}{2} k_2 \right ) \,
k_4=h\,f(x_n+h,y_n+k_3)\,
y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6} k_1 + \frac{1}{3} k_2 + \frac{1}{3} k_3 + \frac{1}{6} k_4 + O(h^5)

Rk4 sajat.png

A negyedrendű módszerben négyszer kell kiértékelni az f függvényt, míg az Euler-módszernél egyszer kellett. Ezért ennek a használata akkor gazdaságos, ha ugyanakkora pontosság mellett legalább négyszer akkora lehet a lépésköz.

Adaptív RK

Egy differenciálegyenlet megoldása során lehetnek gyorsan és lassan változó szakaszok a függvényben. A lassan változó szakaszok integrálása során nagyobb lépéseket is tehetünk a hiba növekedése nélkül. Ennek a megoldására szolgál az adaptív Runge-Kutta módszer. Alapötlete, hogy egy lépést tegyünk meg egyszer teljesen (2h-val, y_1), egyszer pedig két fél lépésben (h-val, y_2). Mindegyik lépés 4 függvény kiértékelést igényel (3*4), de ebből kettő megegyezik, így 11 kiértékelés szükséges a 2*4 helyett, ami a két fél lépésből jönne össze.

y(x+2h) = y_1 + (2h)^5 \Phi + O(h^6)\,
y(x+2h) = y_1 + 2(h^5) \Phi + O(h^6)\,

A kettő közti különbség:

\Delta = y_2 - y_1\,

A különbség h^5-nel skálázik. Ha egy h_1 lépés eredménye \Delta_1, és mi \Delta_0 hibát akarunk elérni, akkor h_0 lépést kell tennünk, ami: h_0 = h_1 \left | \frac{\Delta_0}{\Delta_1} \right | ^{0.2}

Ha h_1>h_0, akkor meg kell ismételni a számolást egy kisebb lépéssel, ha pedig h_1<h_0, akkor a következő lépésben használhatjuk h_0-t lépésként.

Implicit módszerek

Az implicit módszerek az eddigiekkel szemben más logikán alapszanak: tegyük fel, hogy a t_n + \Delta t\,-pontban vagyunk, és ezzel fejezzük ki az itteni deriváltakat, és arra keressük a választ, hogy milyen értékeire az egyenletrendszernek leszünk konzisztensek a korábbi, t_n\,-beli értékekkel. Ez tehát egy bonyolultabb feladat, tipikusan egy egyenletrendszert kell megoldanunk minden lépésben, ami jobb esetben lineáris.

Miért érdekesek ezek a módszerek? Azért, mert sokkal stabilabbak (esetleg feltétel nélkül stabilak!), mint az explicit módszerek, ahol nem választhatunk akármekkora lépést, mert akkor a megoldás hasnzálhatatlan lesz (elszáll).


Egyenletrendszerek megoldása

Lineáris egyenletrendszernek nevezzük az olyan egyenletrendszert, melyben minden változó az első hatványon szerepel. Ezeket felírhatjuk mátrixformában is: A\vec{x} = \vec{b}. Az A mátrixban tároljuk az egyenletrendszerben szereplő együtthatókat, \vec{x} vektor az ismeretlenek vektora, \vec{b} vektorban pedig az egyenletek jobb oldalainak értékei szerepelnek. Célunk meghatározni az \vec{x}-t, ehhez beszorozzuk jobbról az előző egyenletet A-1-zel: \vec{x} = A^{-1}\vec{b}. A feladatunk tehát az A mátrix inverzét meghatározni.

Gauss-Jordan elimináció

A Gauss-elimináció során az A mátrix és a \vec{b} soraival egyszerre végzünk transzformációkat (másképp fogalmazva: az egyenleteket alakítjuk át). A megengedett transzformációk:

 • mátrix két sorának felcserélése (két egyenlet cseréje)
 • mátrix sorának számmal való szorzása
 • a mátrix egy sorához egy másik skalárszorosának hozzáadása

A cél, hogy ilyen transzformációk sorozatának alkalmazásával A mátrixból egy felső háromszög mátrixok csináljunk. Ezután alulról fölfelé haladva behelyettesítéssel megkapjuk sorban \vec{x} elemeit. Példa

LU dekompozíció

Legyen A egy kvadratikus mátrix, erre az LU felbontás: A = LU. Az L és U mátrixok alsó illetve felső háromszög mátrixok (főátlóban is vannak elemek). Példa

Alkalmazása

 1. Determináns számolás: det(A) = det(L)*det(U)
A háromszög mátrixok determinánsa a főátlóban lévő elemek szorzata, ezért ez nagyon egyszerűen számolható
 1. Mátrix inverz: A^{-1} = U^{-1}L^{-1}
Háromszög mátrix inverze könnyen számolható, ezért jó ez a felbontás.

Singular Value Decomposition - Szinguláris érték dekompozíció

Sokszor előfordul, hogy a mátrix, amit invertálni akarunk, közel van a szingulárishoz (det A ≈ 0), és sem a Gauss-elimináció, se az LU felbontás nem jár sikerrel.

Adott egy A mátrixunk, ami MxN méretű. Ezt a mátrixot felírhatjuk UWVT formában, ahol:

 • U: MxN, oszlop-ortogonális mátrix
 • W: NxN, diagonális, a szinguláris értékeket tartalmazza
 • VT: NxN, ortogonális mátrix

A módszer segítségével nem-négyzetes mátrixokat is tudunk invertálni (pszeudoinverz) a következő módon:

A^{-1} = V\,[diag(1/w_j)]\,U^T

Ami problémát okozhat, az a szinguláris értékek reciproka, ha az nulla, vagy nagyon közel van nullához. A megoldás, hogy ebben az esetben az 1/wj-t nullának vesszük.

Optimalizációs módszerek - szélsőérték keresés

Newton-iteráció

Bár eredetileg a Newton-iterációt gyökkeresésre szokás alkalmazni, azonban ha ismert, vagy előállítható a függvény deriváltja, aminek a szélsőértékét keressük, akkor a derivált függvény zérushelye éppen a függvény szélsőértékét adja. A Newton-iteráció alakja szélsőérték keresésre:

x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}

ahol ' a deriválást jelöli. Látszik, hogy a második deriváltra is szükségünk van. A Newton-módszer kiterjeszthető többváltozó esetére is, ekkor az első deriváltak vektora és a második deriváltakat tartalmazó mátrixra van szükségünk az analóg formula kiértékeléséhez.

Konjugált gradiens módszer (iteratív változat)

A konjugált gradiens módszer lineáris egyenletrendszert tud megoldani, abban az esetben, ha az együtthatómátrix szimmetrikus és pozitiv definit, ami sokszor fellép optimalizálási problémák vagy parciális differenciál egyenletek megoldásakor. A mátrix előbbi tulajdonságai szemléletesen annak felel meg, hogy egy olyan sokdimenziós potenciálban keresünk minimumot, amelynek nincs nyeregfelülete, hanem egyértelmű minimuma van. Legyen az egyenletrendszer: Ax = b\,. Belátható, hogy ennek a megoldása a fenti A-ra vonatkozó feltételek mellett minimalizálja a következő függvényt:

f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - x^T b\,.

Vezessük be a konjugáltság fogalmát két vektorra:

v_1^T A v_2 = 0\,.

Ha A\, N\, dimenziós, akkor létezik ennyi darab konjugált vektor (jelöljük d_i-vel), amelyek lineárisan függetlenek, tehát bázist alkotnak, ezért minden vektor kifejthető rajtuk, speciálisan a megoldás x is: \alpha_i koefficiensekkel. Ezt behelyettesítve az egyenletrendszerbe kapjuk, hogy:

\alpha_i = -\frac{d_i^T b}{d_i^T A d_i} \,.

Tehát a cél ezek után d_i-k előállítása. Az ötlet az, hogy állítsuk elő sorban ezeket az irányokat, egyenként minimalizálva, egyre nagyobb altereiben A-nak. Konkrétan az állítás: a következő x_i\, sorozat a megoldáshoz konvergál:

x_{i+1} = x_i + \alpha_i d_i\,

ahol a kifejtési együttható:

 \alpha_i = -\frac{g_i^T d_i}{d_i^T A d_i}\,

és:

 d_{i} = -g_{i} + \frac{g_{i}^T A d_{i-1}}{d_{i-1}^T A d_{i-1}} d_{i-1}\,, de az első lépésben egyszerűen a legmeredekebb irányba lépünk: d_{0} = -g_{0}\,

végül a gradiens irány egyszerűen a derivált kiértékelése:

 g_i = Ax_i + b\,,

Szemléletesen az történik, hogy ahányszor előállítunk egy a minimum felé mutató gradiens irányt, abból levonjuk a korábbi irányok konjugáció által definiált vetületét. Tehát minden lépésben egy irányban megkeressük az abban az irányban elérhető legjobb minimumot és a későbbi lépéseket úgy választjuk meg, hogy erre az irányra merőlegesek legyenek, így nem rontják el a korábban elért rész-minimumokat. Ebből az is látszik, hogyha mind az N irányban elvégeztük ezeket a lépéseket, akkor elvileg a minimumban kell lennünk (nincs több független irány, amiben lehetne minimumot keresni). A gyakorlatban a kerekítési hibák ebben megakadályoznak.

Szimulált hőkezelés

A módszer elnevezése az anyagtudomány területéről ered, ahol hőkezelési eljárásokkal lehet változtatni egy anyag kristályosodási méretét. Számítógépes módszerként egy sokdimenziós függvény energiaminimumának megkeresésére lehet használni.

Működési struktúra:

 1. Válasszunk egy tetszőleges kezdőállapotot (i)
 2. Válasszuk ki az egyik szomszédot (j)
 3. Ha a szomszéd energiája kisebb, átlépünk rá
 4. Ha nagyobb a szomszéd energiája, az energiakülönbség, és egy globális T paraméter által meghatározott valószínűség szerint elfogadjuk a nagyobb energiájú helyet

Az elfogadási valószínűségek tehát:

 • ha f(j) ≤ f(i), akkor 1
 • ha f(j) > f(i), akkor e^{\frac{f(i)-f(j)}{T}}

A T hőmérsékletet kezdetben nagynak választva, majd folyamatosan csökkentve ezzel a módszerrel megtalálhatjuk a függvény globális minimumát.

MSc záróvizsga tételek
Tételek Soktest rendszerek | Transzportfolyamatok | Véletlen gráfok generálása, tulajdonságai | Elsőrendű és folytonos fázisátalakulások | Válasz- és korrelációs függvények, fluktuáció-disszipáció tétel | Sztochasztikus folyamatok | A statisztikus fizikai szimulációk alapjai és a Monte Carlo módszer | Dinamikai rendszerek, kaotikus viselkedés | Adatelemzés: lineáris és nem lineáris regresszió egy modellen bemutatva | Adatelemzés: bootstrap modellek | TCP hálózat működése | Adatelemzés: ARCH, GARCH folyamatok | Numerikus módszerek | Vizualizációs módszerek